top of page

LAGER TeAM

CHINA

Junxian Wang (USTC)

Zhenya Zheng (SHAO)

Weida Hu (USTC)

Linhua Jiang (PKU/KIAA)

Chunyan Jiang (SHAO)

Xu Kong (USTC)

Wenyong Kang (USTC) 

Huan Yang (USTC)

USA

Sangeeta Malhotra (ASU, GSFC)

James Rhoads (ASU, GSFC)

Alistair Walker (CTIO)

Lucia Perez (ASU)

Isak Wold (NASA GSFC)

Ali Khostovan (NASA GSFC)

Santosh Harish (ASU)

CHILE

Leopoldo Infante (LCO, PUC)

Felipe Barrientos (PUC)

Pascale Hibon (ESO)

Jorge Gonzalez (LCO, UDP)

Gaspar Galaz(PUC)

Franz Bauer (PUC)

Cristobal Moya (PUC)

bottom of page